Известие за поверителност | Шарлопов Груп - Дом Далеч от Дома
 • Открийте
  Парк Хотел Пирин - Сандански
 • Открийте
  Гранд Хотел Янтра - Велико Търново
 • Открийте
  Комплекс Созополис - Созопол
 • Открийте
  Гранд Хотел Мургавец - Пампорово
 • Открийте
  Спа Хотел Девин - Девин

Известие за поверителност

 

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА

 

Настоящият документ представлява известие за поверителност по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен специално за гостите на Шарлопов Груп ЕАД (по-долу наричано за краткост „Хотелът/а“ или администраторът/а). По-долу ще намерите информация:

 • относно администраторът, който обработва Вашите лични данни;
 • какви категории лични данни обработваме;
 • при какви условия обработваме данните;
 • относно целите и правните основания за обработването;
 • срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;
 • как да упражните правата си съгласно Общия регламент за защита на данните;
 • както и в кои случаи и по какъв ред предоставяме Ваши лични данни на трети лица.

 

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

 

Отговорност за обработването на Вашите данни, като администратор на лични данни, носи Шарлопов Груп ЕАД, собственик на верига хотели, с регистрация в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 120069567 и седалище гр. София, ул. Твърдишки проход 15, тел: 02 942 71 57 , електронен адрес officeatsharlopov [sharlopov] eu.

В случай, че желаете да получите достъп, коригиране или заличаване на събраните за вас данни, подозирате, че до тях е осъществен нерегламентиран достъп, искате да подадете възражение или оттеглите съгласието си за обработване, или ако имате въпроси и коментари, свързани с настоящото Известие, може да се свържете, както с дружеството и хотела на посочените по-горе адреси, така и с определеното Длъжностно лице за защита на данните „Аматас“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 141, тел: +359 899 911911 и електронна поща: dpoatamatas [sharlopov] eu

 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

 

В контекста на дейността ни нормално и необходимо е събирането и обработването на информация относно нашите гости. Информацията се събира непосредствено от гостите ни и по-специално се отнася до:

 • Вашите идентификационни данни по документ за самоличност – имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, пол, гражданство, номер, валидност и държава-издател на личен документ за самоличност;
 • Данни за контакт - електронен адрес, адрес, телефон;
 • Видеообраз, доколкото на определени места на територията на Хотела се осъществява дейност по видеонаблюдение, което е означено със съответните информационни табели и знаци.

 

ЗАЩО  СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

 

Основната причина да събираме Вашите лични данни е да можем да Ви предоставим качествена услуга, като Ви идентифицираме с цел:

 • изпълнение на поети ангажименти към Вас – като наши гости, свързани с резервацията и престоя Ви на територията на Хотела;
 • изпълнение на законовите изисквания за счетоводно отчитане на предоставените услуги;
 • подаване на жалба или оплакване във връзка с услугите ни;
 • да осигурим Вашата сигурност, сигурността на нашите служители и на хотелското оборудване;
 • в случай, че изразите съгласие, Вашите данни могат да бъдат използвани и за предоставяне на информация относно промоции и друга интересна информация, свързана с услугите ни.

 

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

 

Хотелът обработва лични данни само при валидно правно основание. Правното основание за обработване на Вашите данни е изпълнението на поетите към Вас ангажименти съгласно договора за хотелиерски услуги, по който сте страна, най-вече за да Ви идентифицираме като гост на територията на Хотела. Като всеки търговец, обработваме Вашите лични данни и за счетоводното отчитане на услугите, които Ви предоставяме, като се позоваваме на Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

На следващо място обработването на данни е необходимо и за защита на правата Ви като потребител при подаванетго на жалба или оплакване във връзка с услугите ни.

На трето място, в качеството Ви на гости на Хотела сме задължени да събираме определени категории лични данни, които по силата на вмененото ни задължение от Закона за гражданската регистрация, предоставяме на МВР.

 

Видеонаблюдението в Хотела се извършва с охранителна цел на база легитимния ни интерес да защитим сигурността на обекта, хотелското оборудване в него, нашите служители, както и Вашата собствена сигурност. Същото се извършва само на общодостъпните места, означени със съответните знаци. За да осигурим в максимална степен Вашето спокойствие Ви информираме, че видеонаблюдение не се осъществява по никакъв начин в стаите на гостите, тоалетните помещения и залите за почивка и отдих.

 

Осъществяването на формите на обработване, свързани с директния маркетинг, изисква Вашето изрично съгласие да бъдете информирани по имейл, чрез обаждане и/или кратки съобщения за намаления, промоции, томболи и други маркетингови активности. Съгласието за тази цел може да бъде оттеглено по всяко време. 

 

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

 

Опазването и сигурността на Вашите данни са важни за нас, тъй като държим да запазим Вашето доверие. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита. Въпреки това, при съмнение за нарушение, Ви молим незабавно да се свържете с нас или с длъжностното лице за защита на данните, чрез посочените данни за контакт.

 

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

 

Данните, свързани с престоя Ви на територията на Хотела, се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимото, и при всички случаи за не повече от три години, като се вземат предвид и законоустановените срокове по смисъла на данъчното законодателство. Видеозаписите в Хотела се съхраняват за период, не по-дълъг от 2 месеца, по аналогия със Закона за частната охранителна дейност. Данните, обработвани за целите на директния маркетинг, на основание изрично съгласие на клиента, се съхраняват до оттегляне на съгласието, но не повече от две години след като са били предоставени, освен ако не сте подновили съгласието си за получаване на маркетингова информация.

 

С КАКВИ ПРАВА СЕ ПОЛЗВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИТЕ?

 

Общият регламент за защита на данните предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

 • право на достъп и информация относно обработването на Вашите данни;
 • право на възражение срещу обработването, когато данните се обработват въз основа легитимния интерес на дружеството;
 • право да оттеглите съгласието си за обработване на данните, когато същите се обработват единствено въз основа на Вашето изричното съгласие;
 • право на преносимост на данните, обработвани въз основа на изричното Ви съгласие или договор, като в зависимост от Вашите инструкции ще Ви предоставим копие от същите или автоматично ще ги прехвърлим към друга организация;
 • право на коригиране в случай, че данните, които съхраняваме за Вас не са точни;
 • право да поискате „да бъдете забравен“, когато данните се обработват въз основа на Вашето съгласие или обработването поначало е незаконно.
 • право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).

 

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

 

С оглед предоставяне на услугите ни, осигуряване на сигурността в Хотела и получаване на актуална информация, може да предоставим Вашите данни на трети страни, както и на следните лица за посочените по-долу цели:

 • други хотели от групата Шарлопов груп, когато е необходимо и допустимо по закон;
 • компетентни данъчни и други държавни органи при проверка, органите, компетентни да разкриват и разследват престъпления, както и органите от Съдебната система;
 • партньори на Хотела (напр. туроператори, счетоводители, дружество за външен архив или юристи при съдебен спор) във връзка с изпълнението на договора, по който Ви предоставяме услуги;
 • при сливане или вливане данните Ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, в качеството им на правоприемници, за което ще бъдете уведомени.

Във всички случаи, Вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки и механизми за защита.

 

КАК МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА ДО КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

 

Независимо от посоченото по-горе, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган - Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

 • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • на имейла на КЗЛД - kzldatcpdp [sharlopov] bg В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (не сканирана!).;
 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/ В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.

 

С оглед изискванията на законодателството горната информация може да бъде променяна от администратора. За въпроси и актуална информация относно обработването на Вашите данни може да се обърнете към нас чрез посочените данни за контакт.